Cadru general

Prin strânsa colaborare cu mediul economic, în cadrul contractelor de cercetare şi parteneriate, facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri a putut identifica nevoile actuale de formare a specialiştilor în concordanţă cu cerinţele actuale şi dinamica pieţei muncii.

Învăţământul superior din România se confruntă cu probleme de adaptare la cerinţele pieţei forţei de muncă. Constituie priorităţi în acest domeniu: o mai bună corelaţie a învăţământului superior cu piaţa forţei de muncă prin optimizarea activităţilor în ansamblul procesului didactic, precum şi reorganizarea procesului didactic, inclusiv prin iniţierea şi dezvoltarea politicilor educaţionale de tip e-learning.

Analiza bazată pe: rapoartele de autoevaluare ale programelor de studii în ingineria civilă din UTCB şi a altor universităţi tehnice din ţară cu astfel de specializări; rapoartele de evaluare externă întocmite de echipele de experţi ARACIS ce au evaluat programele de studii în vederea acreditării; rapoartele de autoevaluare instituţională a condus la identificarea celor două componente: personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare şi studenţi, precum şi nevoile prioritare ale acestora în raport cu optimizarea procesului didactic din ingineria civilă pentru a răspunde mai bine cerinţelor pieţii. S-au identificat următoarele: